Jewelry Diary's Real Story

บันทึกการทำศัลยกรรมจริงจากผู้ผ่านการทำศัลยกรรมที่ Jewelry
รวมทั้งภาพและบทความจากปากผู้ทำศัลยกรรมคุณซีซี (ชาวจีน)

ยูฮี1p
ยูฮี2p
ยูฮี3p
ยูฮี4p
ยูฮีp5
ยูฮี6p