Jewelry Diary's Real Story

บันทึกการทำศัลยกรรมจริงจากผู้ผ่านการทำศัลยกรรมที่ Jewelry
รวมทั้งภาพและบทความจากปากผู้ทำศัลยกรรมท่านหนึ่ง

ซองอึนยอง1P
ซองอึนยอง2P
ซองอึนยอง3P
ซองอึนยอง4P
ซองอึนยอง5P
ซองอึนยอง6P