Jewelry Diary's Real Story

บันทึกการทำศัลยกรรมจริงจากผู้ผ่านการทำศัลยกรรมที่ Jewelry
รวมทั้งภาพและบทความจากปากนักแสดงตัวประกอบท่านหนึ่ง

นักแสดง1P
นักแสดง2P
นักแสดง3P
นักแสดง4P
นักแสดง5P
นักแสดง6P