Jewelry Diary's Real Story

บันทึกการทำศัลยกรรมจริงจากผู้ผ่านการทำศัลยกรรมที่ Jewelry
รวมทั้งภาพและบทความจากปากผู้ชายแมนๆท่านหนึ่ง

jack1P
jack2P
jack3P
jack4P
jack5P
jack6P