Jewelry Diary's Real Story

บันทึกการทำศัลยกรรมจริงจากผู้ผ่านการทำศัลยกรรมที่ Jewelry
รวมทั้งภาพและบทความจากปากผู้หญิงรุ่นเจ้ท่านหนึ่ง

เจ้ใหญ่1P
เจ้ใหญ่2P
เจ้ใหญ่3P
เจ้ใหญ่4P
เจ้ใหญ่5P
เจ้ใหญ่6p