Jewelry's Special Features

SPECIFICITY 1 ศูนย์ความงามที่แบ่งออกเป็น 8 แขนง ซึ่งแต่ละส่วนรวบรวมไว้ซึ่งบุคลากรชั้นแนวหน้า
Untitled-1Untitled-1O
nosenose1
contourcountour 1
breasebrease1
bodybody1
anti aginganti1
skin careskin1
วิสัญญีวิสัญญี1
SPECIFICITY 2 เพรียบพร้อมด้วยแพทย์เฉพาะทางระดับแนวหน้าของประเทศแยกตามสาขา
เป็นการรวมกลุ่มกันของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความ พยายามและความร่วมมือ เพื่อความพึงพอใจและผลการรักษาที่ดีที่สุด เป็นสิ่งทีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ Jewelry คำนึงถึงเป็นอันดับแรกอยู่เสมอ
SPECIFICITY 3 ความรวดเร็วในการร่วมมือ รักษาจากศัลยแพทย์อย่างมีระบบ
คำกล่าวที่ว่า “ศัลยแพทย์เพียงคนเดียว” ทำการผ่าตัดทั้งหมดแล้วจะออกมาดีนั้นเป็น เรื่องที่ล้าสมัยไปแล้ว โรงพยาลาล Jewelry ของเรา มีแพทย์ผู้พรั่งพร้อมไปด้วยปรสบ การณ์ในแต่ละสาขา ชั้นระดับแนวหน้าของประเทศและจากความร่วมมือกันอย่าง ปรองดองนั่นเอง ทำให้เกิดระบบความร่วมมือในการรักษาที่ปลอดภัย
SPECIFICITY 4 365 วัน 24 ชั่วโมงของคนไข้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลจากหัวหน้าวิสัญญีแพทย์ อย่างใกล้ชิด
SPECIFICITY5 อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยที่สุด
02
Lipokit Fat Transfer System
การปลูกถ่ายไขมันด้วย Lipokit Fat Transfer System คือ การดูดไขมันออกมาในเวลาเดียวกันก็นำไขมันเข้าสู่กระบวนการปั่นแยก ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่าง Lipokit (ไลโปคิท)เพื่อเพิ่มอัตราความสดใหม่ของไขมัน ซึ่งผลของ Lipokit นี้ทำให้อัตราการปลูกถ่ายไขมันติดเพิ่มมากขึ้นเป็น 3 เท่าจากวิธีเดิม
03
เครื่องดูดจับไขมันเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
ความพร้อมของอุปกรณ์ดูดไขมันด้วยระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง จากการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถกลบจุดด้อย 1 % อย่างสมบรูณ์ที่ว่าหลังจากดูดไขมันออกแล้ว ผู้ป่วยจะตื่นง่าย จึงช่วยทั้งในเรื่องของความปลอดภัย และในเรื่องผลลัพธ์ทางการรักษาที่สมบรูณ์
Screen Shot 2558-02-07 at 4.18.12 PM
Lipo-Slim
Screen Shot 2558-02-07 at 4.18.21 PM
Lipometic
04
เครื่องลดขนาดกล้ามเนื้อน่อง ความถี่สูง
ใช้เครื่องลดกล้ามเนื้อน่องขา ระบบใหม่ล่าสุด ใช้ความถี่สูงนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการลดกล้ามเนื้อ น่องขา เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในผลการรักษาให้ออกมาดีที่สุด
05
Hi-Vision Breast Endoscope
การผ่าตัดหน้าอกนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ พึ่งพาสัญชาตญานของแพทย์เท่านั้น เราสามารถตรวจสอบตำแหน่ง ที่ถูกต้อง ด้วยสายตาผ่านกล้องส่อง ทั้งนี้เพื่อลดการแบกรับของร่างกายให้น้อยที่สุด ทำให้เกิดผลดีในเรื่องของระยะพักฟื้นสั้นที่สุด คนไข้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
06
ardioveter(เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ)
ทางเราคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า มาเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยการเตรียมพร้อมเครื่อง Cardioveter รุ่นล่าสุด ไว้รองรับสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างผ่าตัด
08
Electro-Cardiogram Monitoring
ก่อนเริ่มผ่าตัดต้องมีการตรวจสอบพื้นฐานเกี่ยวข้องกับหัวใจก่อน ด้วยการตรวจวัดอย่างแม่นยำ เพื่อเป็นการป้องกัน ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า100%
SPECIFICITY 6 ระบบการดูแลหลังผ่าตัด(After Care Service System) สำหรับโรงพยาบาล Jewelry นั้น แม้การผ่าตัดจะเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม ทางเรายังคงดูแลลูกค้าต่อไป
SPECIFICITY 7ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเอง
อันตรายจากสภาวะดินฟ้าอากาศ ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการผ่าตัด (อาทิเช่น ฟ้าฝน ทำให้ไฟดับ) แม้โอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นน้อยเพียง 1% ทางเราก็มิได้มองข้าม โดยได้มีการเตรียมความพร้อม ของอุปกรณ์จ่ายไฟด้วยตัวเอง
SPECIFICITY 8ระบบการกำจัดแบคทีเรีย 4ขั้นตอน
อุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นสาเหตุของอาการอักเสบ และอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดได้ ทางโรงพยาบาล Jewelry นั้น ตระหนักถึงเรื่องนี้อยู่เสมอ จึงจัดให้มีระบบการกำจัดแบคทีเรีย 4 ขั้นตอน เพื่อการดูแลรักษาคนไข้อย่างถูกสุขลักษณะ อยู่เสมอ